Martha Milagros Acosta Valle

Martha Milagros Acosta Valle

Présidente
Joseph Brito

Joseph Brito

1er Vice-président

Karolle St-Jean

Karolle St-Jean

2e Vice-présidente
Jimmy Carbonneau

Jimmy Carbonneau

Trésorier
Jean Grou

Jean Grou

Secrétaire